"Praktický marketing pro cestovní ruch"

Pilotní e-learningový projekt

Staňte se odborníkem na marketing v cestovním ruchu

Zvyšte konkurence- schopnost svoji i Zlínského kraje

Naučte se, jak vytvořit efektivní strategii

Buďte vidět nejen na billboardech, ale i online

Pracujte se svým rozpočtem efektivně

Přihlásit se k studiu

Pilotní e-learningový projekt zastřešuje občanské sdružení CPMV. Na jeho přípravě se podíleli i odborníci ze sféry akademické (UTB ve Zlíně), jednak profesionálové z oblasti destinačního marketingu a managementu CCRVM) a současně přední odborníci z praxe.

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout účastníkům kurzu základní přehled o problematice destinačního marketingu, vysvětlit základní pojmy z této oblasti a ukázat reálné postupy pro efektivní využívání v praxi.

Tento pilotní projekt je určený pro pracovníky z komerční i nekomerční oblasti Zlínského kraje. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

*Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem CPMV , se sídlem Zálešná II/3414, 760 01 Zlín, IČ 26567083 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

X